ટ Tagગ: કવર લેટરનું ઉદાહરણ

તમારા સીવી અને કવર લેટરને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપવું?

23 septembre 2023 પાર ફૌસ્ટિન ડીજોફ્યુએટ

નોકરી અથવા ઇન્ટર્નશિપની શરૂઆત હંમેશા CV અને કવર લેટર લખવાથી થાય છે જે અલગ હશે. સ્પર્ધાત્મક બજારમાં, ભરતી કરનારાઓ સાથે શ્રેષ્ઠ સંભવિત પ્રથમ છાપ બનાવવા માટે આ આવશ્યક દસ્તાવેજોની કાળજી લેવી જરૂરી છે.