ટ Tagગ: સ્વ-ઉદ્યોગ

સેનેગલમાં સ્વ-રોજગાર બનવું

21 septembre 2023 પાર ફૌસ્ટિન ડીજોફ્યુએટ

સ્વતંત્રતાની સંભાવનાઓ અને તેમના જુસ્સાથી જીવનનિર્વાહ કરવાની ઇચ્છાથી લલચાઈને વધુને વધુ સેનેગાલીઝ ઉદ્યોગસાહસિકતાના સાહસ પર આગળ વધી રહ્યા છે. પરંતુ પરંપરાગત કારોબાર બનાવવો એ મોટાભાગે નોંધપાત્ર નાણાકીય અને વહીવટી રોકાણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે ઉત્સાહને ઝડપથી ઓછો કરી શકે છે. આ કારણે સ્વ-રોજગારની સ્થિતિ સોલો પ્રોજેક્ટ નેતાઓમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.