ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡ੍ਰੌਪਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਪਿਆਰੇ ਗਾਹਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।